[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Polityka przetwarzania danych

Zależy nam na wypełnieniu obowiązku informacyjnego, który wynikaja z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych- bez względu na to czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 1. Dane adresowe Administratora:

Red Horizon S.A. , Kraków 31-752, ul. Mrozowa 20A, tel: 12 357 96 07.

 1. Kontakt do administratora danych:

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z administratorem danych można skontaktować się drogą pisemną, za pomocą tradycyjnej poczty, pisząc na adres:

Red Horizon S.A. , Kraków 31-752, ul. Mrozowa 20A, tel: 12 357 96 07

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

biuro@redhorizon.info.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora jest lub może być:

– zgoda wyrażona przez Państwa na przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit.a RODO)

– konieczność przetwarzania ich dla potrzeb zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– wymogi ustawowe wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit.c RODO)

– konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit.d RODO)

– przechowywanie w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. W jakim celu odbywa się przetwarzanie danych.

  Wykonywanie umów przez nas zawartych polega na pozyskiwaniu zleceń spedycyjnych od naszych klientów i realizowaniu ich z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji zleceń spedycyjnych, między innymi obsługę płatności, reklamacji, czynności windykacyjnych czy też przekazywanie wszelkich istotnych informacji związanych z wykonywaniem zlecenia.

  Zakres przetwarzania danych. Dane osobowe należące do Państwa są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora w szczególności z takich źródeł jak: zawarte umowy, otrzymane zlecenia spedycyjne, zapytania handlowe, oferty handlowe, giełdy transportowe, ogólnodostępne rejestry przedsiębiorców.

 2. Kto przetwarza dane.

  Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów

 3. Udostępnianie danych.

  Odbiorcami danych mogą być spółki powiązane lub podmioty trzecie na podstawie umowy o udostępnieniu danych osobowych.

 4. Czas przechowywania.

  Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

 5. Prawa do zarządzania swoimi danymi.

  Administrator gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu dodanych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Bezpieczeństwo.

  Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!