Witajcie!

Ostatnio było nieco o ładunku ponadnormatywnym/niestandardowym. Dzisiaj zostaniemy w temacie przewozu ładunków, ale zmienimy jego rodzaj. Dzisiaj, ładunki niebezpieczne, których przewóz jest jednym z ważnych obszarów przemysłu transportowego. 

Transport ładunków niebezpiecznych wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, zarówno za przewożone materiały, jak i za środowisko i ludzi. Istotnym aspektem jest ograniczenie ryzyka i przejście procesu trasportowo-logistycznego w sposób nieszkodliwy. Stale rośnie grupa ładunków, zaliczanych do niebezpiecznych, transport ich jest kluczowym elementem łańcucha dostaw. Należy pamiętać, że przewóz przebiega również, na terenach zurbanizowanych. Wiąże się z tym wzmożone ryzyko zagrożeń dla ludzi, zarówno jeżeli mówimy o utracie zdrowia, jak i życia.

Uregulowania prawne

Transport drogowy musi stosować się do konwencji międzynarodowej o przewozie materiałów niebezpiecznych, czyli ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ukazuje, jakie warunki transportowe powinny być spełnione, na jakie kategorie dzielą się materiały niebezpieczne i jakiego są typu oraz definiuje zagrożenia związane z transportem. Materiały niebezpieczne to, materiały stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, pożarem lub rozrzutem. Konwencja precyzuje dokładnie stopnie stwarzanego zagrożenia przez wspomniane materiały. Dodatkowo wymienione są gazy (palne, niepalne, trujące, nietrujące), materiały ciekłe i stałe zapalne, trujące, zakaźne, żrące, utleniające i promieniotwórcze. Ogólnie można określić ładunki niebezpieczne, jako niebezpieczne dla środowiska, osób i dóbr lub takie, które mogą mieć działanie niszczące.

W konwencji mamy podane jakie są wymagane dokumenty do transportu ADR, warunki załadunku i rozładunku. Podane jest również, jakie oznakowania musi mieć ładunek, jakie wymagania musi spełnić personel, jakie odbyć szkolenia i zdać egzaminy oraz czy potrzebne jest jakieś dodatkowe wyposażenie środków transportu.

Przepisy dodatkowe to ustawa o materiałach wybuchowych, promieniotwórczych, o odpadach i towarach strategicznych. W celu uniknięcia kar i zatrzymania transportu zalecam zapoznanie się z wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawach.

Jak przewozimy ładunki niebezpieczne

Wyróżniamy trzy rodzaje przewozu środków niebezpiecznych. Pierwszy to przewóz przesyłki w sztukach, przykładowo w kanistrach, skrzyniach. Każda sztuka musi być oznakowana, czyli musi zawierać informacje, jaki materiał jest w środku i jakie ma niebezpieczne właściwości. Oznakowanie musi być trwałe i czytelne. Oczywiście opakowanie musi być odpowiednie do przewożonego ładunku i zawierać właściwe atesty.

Kolejnym możliwym  sposobem jest „przewóz luzem”, w dostosowanych pojazdach (skrzyniowych lub kontenerowych). Taki przewóz dotyczy materiałów stałych, które mogą być transportowane bez użycia opakowań.

Ostatni sposób, chyba najczęściej stosowany w Polsce z racji dużej ilości przewożonych niebezpiecznych materiałów ciekłych, to transport w cysternach. Najpowszechniejsze to paliwa ciekłe. Podobnie, jak w przypadku innych przewozów ładunków niebezpiecznych, pojazd musi być oznakowany. Nie należy zapominać również o przeglądzie technicznym.

Podsumowując transport ładunków niebezpiecznych wymaga odpowiednich uprawnień i spełnieniu wielu warunków zawartych między innymi w konwencji ADR. Ważne, aby korzystając z takiego transportu, czy prowadząc firmę specjalizującą się w tej dziedzinie, nie zapominać o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie ładunku, personelu oraz otoczenia. Jest to duża odpowiedzialność i każdy możliwy sposób ograniczenia ryzyka, winno się wziąć po uwagę.

Tyle na dziś

Szerokości!

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!